کارمزد معاملات برای هر معامله (خرید یا فروش) بر اساس درصدی از معامله می باشد و بسته به مجموع سرمایه کاربر در دیجی گلد متغیر می باشد، درصد این کارمزد در جدولی که در حساب کاربری و در بخش DGL وجود دارد مشخص شده است.