تسویه طلایی سیستمی است که کاربر می تواند با استفاده از آن با طرف های حساب خود، تسویه انجام دهد.

کاربر با داشتن آدرس کیف پول طرف حساب خود، می تواند به هر تعداد دلخواه، موجودی دیجی گلد خود را به طرف حساب خود، منتقل نماید.

حداقل تعداد قابل تسویه یک دیجی گلد می باشد.