این کالا صرفا قابل تحویل به کاربران ویژه (VIP) می باشد.

صرفا همکاران صنفی می توانند نسبت به درخواست طلای آبشده اقدام نمایند.

کاربر ویژه (VIP) می تواند با استفاده از موجودی دیجی گلد ۱۸ یا ۲۴ خود، درخواست تحویل طلای آبشده را بنماید.