علاوه بر اطلاعات خواسته شده مدارک زیر جهت احراز هویت باید در بخش پروفایل کاربری بارگذاری گردد:
۱- عکس پرسنلی
۲- تصویر اصل شناسنامه
۳- تصویر اصل کارت ملی
۴- تصویر امضاء