علاوه بر اطلاعات خواسته شده مدارک زیر جهت احراز هویت باید در بخش پروفایل کاربری بارگذاری گردد:
1- عکس پرسنلی
2- تصویر اصل شناسنامه
3- تصویر اصل کارت ملی
4- تصویر امضاء