دیجی گلد یک واحد طلای دیجیتال است که برابر با یک صدم یک گرم طلای (۱۸ یا ۲۴ عیار) تعریف شده است.