دستور برداشت قبل از ساعت ۱۲:۰۰، طی حداکثر دو روز کاری و دستور برداشت بعد از ساعت ۱۲:۰۰، طی حداکثر ۳ روز کاری به حساب معرفی شده کاربر واریز می گردد.

روزهای پنج شنبه روز کاری محسوب نمی گردد.

لازم به ذکر است که کلیه پرداخت ها به صورت پایا/ساتنا انجام می گیرد و تسویه توسط بانک و طبق زمانبندی تسویه پایا/ساتنا صورت می پذیرد.