دستور برداشت قبل از ساعت ۱۲:۰۰، طی حداکثر دو روز کاری و دستور برداشت بعد از ساعت ۱۲:۰۰، طی حداکثر ۳ روز کاری به حساب معرفی شده کاربر واریز می گردد.