بله. در بازه زمانی فعالیت بازار، در هر لحظه درخواست فروش بدهید، دیجی گلد شما توسط سایت و به قیمت همان لحظه خریداری می شود و وجه مربوطه به موجودی ریالی شما اضافه می گردد.