برترین شهر ها، استاندارد ها، دیجی گلد

مقایسه کیفیت زندگی در تهران با دیگر شهرها

پایتخت استرالیا با کیفیت ترین شهر برای زندگی لقب گرفت. در این رتبه بندی تهران از آخر سوم شد.

به گزارش ایسنا، موسسه ” نامبئو” امسال نیز مانند سال های گذشته اقدام به رتبه بندی با کیفیت شهرهای جهان بر اساس شش شاخص قدرت خرید، امنیت، مراقبت های درمانی، هزینه های زندگی، نسبت هزینه مسکن به درآمد، زمان اتلاف شده در ترافیک، شاخص آلودگی و شاخص اقلیمی پرداخت.

نتایج این بررسی به شرح زیر است:

برترین شهرها

۱-کانبرا- استرالیا

امتیاز کلی: ۲۱۳.۷۹

قدرت خرید: ۱۱۷.۵۹

امنیت: ۸۰.۶۸

مراقبت های درمانی: ۸۱.۹۵

هزینه های زندگی: ۷۱.۱۶

نسبت هزینه مسکن به درآمد: ۵.۰۸

زمان اتلاف شده در ترافیک: ۲۳.۰۷

شاخص آلودگی: ۱۴.۲۳

شاخص اقلیمی: ۸۲.۷۲

۲- رالیگ- آمریکا

امتیاز کلی: ۲۱۰.۵۴

قدرت خرید: ۱۴۵.۳۰

امنیت: ۶۸.۱۱

مراقبت های درمانی: ۷۵.۶۶

هزینه های زندگی: ۶۹.۸۰

نسبت هزینه مسکن به درآمد: ۲.۷۳

زمان اتلاف شده در ترافیک: ۳۲.۴۱

شاخص آلودگی: ۲۰.۹۰

شاخص اقلیمی: ۸۳.۸۸

۳- آدلاید- استرالیا

امتیاز کلی: ۲۱۰.۱۸

قدرت خرید: ۱۱۶.۱۲

امنیت: ۷۱.۳۱

مراقبت های درمانی: ۸۰.۱۹

هزینه های زندگی: ۶۸.۴۰

نسبت هزینه مسکن به درآمد: ۴.۰۵

زمان اتلاف شده در ترافیک: ۲۳.۵۸

شاخص آلودگی: ۱۹.۴۶

شاخص اقلیمی: ۹۴.۹۶

رتبه های انتهایی

۱-کاراکاس- ونزوئلا

امتیاز کلی: ۰.۰۱

قدرت خرید: ۲.۳۶

امنیت: ۱۵.۱۰

مراقبت های درمانی: ۳۹.۲۸

هزینه های زندگی: ۲۷.۶۸

نسبت هزینه مسکن به درآمد: ۱۵۰.۵۵

زمان اتلاف شده در ترافیک: ۳۴.۶۹

شاخص آلودگی: ۷۲.۴۱

شاخص اقلیمی: ۹۹.۹۳

۲- لاگوس- نیجریه

امتیاز کلی: ۵۳.۱۵

قدرت خرید: ۱۳.۲۸

امنیت: ۳۵.۰۷

مراقبت های درمانی: ۴۹.۳۵

هزینه های زندگی: ۳۶.۵۶

نسبت هزینه مسکن به درآمد: ۱۵.۴۳

زمان اتلاف شده در ترافیک: ۶۶.۳۸

شاخص آلودگی: ۸۶.۱۲

شاخص اقلیمی: ۶۰.۷۵

۳- تهران- ایران

امتیاز کلی: ۵۴.۷۳

قدرت خرید: ۱۸.۸۳

امنیت: ۴۶.۴۹

مراقبت های درمانی: ۵۱.۸۴

هزینه های زندگی: ۴۱.۶۷

نسبت هزینه مسکن به درآمد: ۳۴.۸۰

زمان اتلاف شده در ترافیک: ۵۳.۰۹

شاخص آلودگی: ۸۲.۳۹

شاخص اقلیمی: ۷۰.۹۹