رشد اقتصادی کشورهای اروپایی منفی شد

متوسط رشد اقتصادی هم در منطقه یورو و هم در سطح اتحادیه اروپا مجددا به زیر صفر رسید.
به گزارش ایسنا، مرکز آمار اتحادیه اروپا گزارش نهایی خود از رشد اقتصادی کشورهای اروپایی در چهارمین فصل سال ۲۰۲۰ را منتشر کرد که بر این اساس متوسط رشد اقتصادی ۱۹ کشور عضو منطقه یورو و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به ترتیب منفی ۰.۶ درصد و منفی ۰.۴ درصد بوده است که این رشد در مقایسه با متوسط رشد سه ماهه قبل در منطقه یورو ۱۳ درصد و در سطح اتحادیه اروپا ۱۲.۱ درصد کاهش پیدا کرده است.
در بین کشورهای اروپایی، بیشترین رشد اقتصادی طی این مدت سال متعلق به رومانی با ۵.۳ درصد بوده است و پس از این کشور، بلغارستان با ۲.۱ درصد و قبرس با ۱.۴ درصد قرار دارند. از طرف دیگر کمترین رشد اقتصادی مربوط به اتریش بوده است که رشد منفی ۴.۳ درصدی را تجربه کرده است. رشد  ایتالیا نیز طی این مدت منفی ۲.۰ درصد و فرانسه منفی ۱.۳ درصد اندازه گیری شده است./ایسنا